2022 0108 - Vamberk - ZHL OFS Rychnov U9 1. kolo 08.01.22

08-00 - Přepychy - Vamberk

08-00 - Přepychy - Vamberk

15 obrázky

08-45 - Solnice - Přepychy

08-45 - Solnice - Přepychy

8 obrázky

09-30 - Černíkovice - Přepychy

09-30 - Černíkovice - Přepychy

9 obrázky

11-00 - Javornice - Týniště

11-00 - Javornice - Týniště

21 obrázky

11-30 - Javornice - Dobruška+Opočno

11-30 - Javornice - Dobruška+Opočno

11 obrázky

12-00 - Dobruška+Opočno - Černíkovice A

12-00 - Dobruška+Opočno - Černíkovice A

9 obrázky

12-30 - Černíkovice - Týniště

12-30 - Černíkovice - Týniště

10 obrázky

13-00 - Černíkovice - Javornice

13-00 - Černíkovice - Javornice

12 obrázky

14-15 - Rychnov - Č.Meziříčí

14-15 - Rychnov - Č.Meziříčí

13 obrázky

14-35 - Rychnov - Kostelec

14-35 - Rychnov - Kostelec

8 obrázky

15-25 - Rychnov - Rokytnice

15-25 - Rychnov - Rokytnice

8 obrázky

Rozpis zápasů
Rozpis zápasů
2022 0108 - Vamberk - ZHL OFS Rychnov U9 1. kolo - 065
2022 0108 - Vamberk - ZHL OFS Rychnov U9 1. kolo - 065
Dobruška+Opočno
Dobruška+Opočno
Doudleby
Doudleby
Javornice
Javornice
Přepychy
Přepychy
Solnice
Solnice
Týniště
Týniště
Vamberk
Vamberk
Černíkovice A
Černíkovice A
Černíkovice B
Černíkovice B